Säännöt

1.§  Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Pro Eira ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialueen Helsingin kaupungin Eira-niminen kaupunginosa siihen välittömästi liittyvine alueineen.

2. § Kieli

Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi. Kokousten keskusteluita pidetään, jos joku osanottaja sitä vaatii, molemmilla kielillä, muussa tapauksessa jommalla kummalla puheenjohtajan harkinnan mukaan.

3. § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 •  toimia Eiran ja siihen välittömästi liittyvien alueiden asukkaiden yhdyssiteenä
 • työskennellä toimialueensa asumisolosuhteiden, sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi 
 • osallistua ja vaikuttaa toimialuetta koskevaan yhdyskuntasuunnitteluun sekä
 • pyrkiä säilyttämään toimialueen erityisluonne

4. § Toiminta

Tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia ja tiedotustilaisuuksia, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille ja pitää yhteyttä muihin yhteisöihin. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa

5. § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, vähintään 15 vuotta täyttänyt, toimialueella asuva tai työskentelevä henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Erityisestä syystä voidaan muukin 15 vuotta täyttänyt henkilö hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vuosi- tai kertamaksulla haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla on edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ja päätöksen tulee olla yksimielinen.

6. § 

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai myös suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, sekä varsinaisen jäsenen, joka laiminlyö ne velvoitteet jotka hänellä yhdistyksen jäsenenä on.

7. § Talous

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia ja omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia sekä rahankeräyksiä. Yhdistyksen varat käytetään sen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi varsinaisen toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa liiketoimintaa.

8. §  Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on annettava tilintarkastajille viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta päivää ennen vuosikokousta.

9. §  Vuosikokous ja muut kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen, joko kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai hallituksen valitsemissa sanomalehdissä

Vuosikokouksessa: 

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto
 5. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille                                          
 6. hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa esittää jonkin asian vuosikokouksen päätettäväksi on hänen siitä ilmoitettava hallitukselle vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

10. § 

Yhdistyksen hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle, mikäli vähintään 10 jäsentä sitä vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous

11. § 

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia varsinaiset- ja kunniajäsenet. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos sitä vähintään kaksi jäsentä vaatii.

12. §  Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että lähinnä kolmannes jäsenistä eroaa vuosittain. Aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa kaksi sihteeriä, joista toisen tulee olla suomen- ja toisen ruotsinkielinen sekä taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan, kutsusta tai jos sitä kaksi hallituksen jäsentä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut ja johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt

13. § Oikeus nimenkirjoittamiseen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jommankumman sihteerin tai hallituksen erityisesti siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

14. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välissä täytyy olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotusten on saatava tullakseen hyväksytyksi, kummassakin kokouksessa kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä

15. §

Yhdistyksen purkautuessa on sen arkisto ja varat luovutettava jollekin vastaavaa tarkoitusta toteuttavalle yhdistykselle tai Helsingin kaupunginosayhdistysten liitolle sen mukaan kun yhdistyksen viimeinen kokous päättää

16. § Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia